Opravdu chcete registraci zrušit?


ČAH 2021

Všeobecné propozice ke stažení (PDF)

Přihlášky

Přihlašování bude možné od 30. dubna do 15. srpna 2021.

Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity).

Přihlášky účastníků se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím tělovýchovných pracovišť na jednotlivých VŠ na základě přidělených kódů.

Pro bezproblémové přihlašování a registraci do vypsaných soutěží je třeba, aby studenti svým tělovýchovným pracovištím nahlásili: jméno, příjmení, datum narození, fakultu, e-mail, sport a disciplínu, eventuálně nejlepší výkon u atletiky, plavání, u orientačního běhu číslo SI.

Uvádějte e-mailové adresy jednotlivých konkrétních sportovců a u kolektivních sportů označte kapitána – organizačního pracovníka družstva pro rychlou komunikaci s ředitelem soutěže.

Součástí registrace je také nahlášení požadavku na ubytování.

GDPR

Údaje, které pořadatel shromažďuje, jsou v souladu se zpracováním osobních údajů v rámci pořádání sportovní akce (právním titulem je plnění úkolu ve veřejném zájmu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Vyhlášení výsledků účastníků je nedílnou a legitimní součástí soutěže. Co se týká fotografií, tak pokud není fotografie spojována se jménem ani jiným osobním údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních dat ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. K této problematice odkazujeme na další informace Úřadu na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Podmínky účasti

ČAH se mohou zúčastnit studenti všech akreditovaných vysokých škol ČR nebo vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokáží platným dokladem o studiu (index, ISIC karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje, nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2021. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 2021/2022, na základě dopisu potvrzující přijetí ke studiu na dané vysoké škole. Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy, kromě soutěží ve stolním tenise a plážovém volejbale (je uvedeno v propozicích sportu). V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. ČAH 2021 se nemůže zúčastnit student, který má v době konání ČAH přerušené studium.

Výjimky:

  1. Start závodníků, kteří ukončili studia v roce 2020, je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a tato skutečnost bude řádně uvedena v propozicích závodu. Tito studenti nesmí být v době konání AMS nebo SU starší 25 let. U prezence se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže.
  2. Start družstva z různých škol je povolen pouze v případě, že závod bude součástí nominace na nejbližší AMS nebo SU a předpokládá se účast konkrétního družstva. V propozicích závodu tato skutečnost musí být uvedena.
  3. Start dvojic z různých škol je povolen pouze ve sportech stolní tenis, beach volejbal. Získané body se dělí dle uvedené příslušnosti k dané vysoké škole.

Věková hranice: studenti se mohou zúčastnit ČAH bez omezení věku.

Účast v soutěžích

Kvalifikace kolektivních sportů probíhá ve 4 oblastech (Praha, Čechy, Morava S, Morava J). Na ČAH postupují vítězové oblastí, pořádající škola a druhá škola z té oblasti, ve které bylo zúčastněno nejvíce škol. Pokud se zúčastní ve 2 nebo více oblastí stejný počet škol, sehrají školy o druhé postupové místo vzájemné utkání. V kompetenci sportovních komisí je vytvořit i jiný postupový klíč, který bude danému sportu vyhovovat.

V těch sportech, kde nebude nutná kvalifikace ve všech oblastech, zvolí předsedové komisí takový systém, aby postoupily 4 nebo 6 družstev.

Kvalifikace musí proběhnout nejpozději do 10. 6. 2021. Za dodržení termínu odpovídají předsedové komisí. Výsledky kvalifikací zašlou pořadatelé na adresu dr. Slonkové: (slonkova@fsps.muni.cz) a webmasterovi ČAH 2021, Mgr. Jakubcovi (lukas.jakubec@upol.cz).

Počty účastníků:

Individuální sporty:

Minimální počet pro uskutečnění soutěže je 18 účastníků ze 4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je minimální počet 4 účastníků ze 2 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se nezapočítávají dvojice, družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol, (mimo výjimky – viz podmínky účasti – výjimky bod 2 a 3).

Kolektivní sporty:

Minimální počet družstev v soutěži jsou 4 ze 3 různých oblastí. Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. Maximální počty hráčů ve družstvu jsou následující:

Vedoucí, trenéři

Vedoucí a trenéři se zúčastní akce na náklady vysílajících škol. Ubytování je možné na studentských pokojích na kolejích E. Rošického, U Sportovní haly 4, Olomouc.

Pro stravování lze využít volnou kapacitu stravovacích zařízení UP v Olomouci.

Zdravotní zabezpečení

Pořadatelé zajišťují případné potřebné akutní ošetření nebo zprostředkují ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.

Protiepidemiologická opatření

Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se protiepodemiologických opatření proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T (viz Covid portál). Všichni se tak musí prokázat jedním z následujících způsobů:

Očkování: 
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.

Negativní test:
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění:
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Tituly a medaile

Vítěz ČAH získává titul "Akademický mistr ČR". První tři závodníci v pořadí obdrží medaile a diplomy, případně věcné ceny.

Bodovací soutěž škol

U kolektivních a individuálních sportů je stejný systém. Bodují se zvláště ženy a muži, vítězná škola může získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů v kategorii žen.

V případě shodného umístění se body dělí (např. u karate dvě třetí místa – každý získává 3,5 bodu).

Do soutěže nebudou bodovány dvojice, popř. družstva složená z několika VŠ. Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace univerzitního sportu.

Důležité termíny a informace

Otevření přihlášek: 30. 4. 2021. Vygenerované přístupové údaje pro přihlášení budou jednotlivým školám rozeslány do 26. 4. 2021.

Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2021.

Ukončení kvalifikace kolektivních sportů: 10. 6. 2021.

Předsedové komisí zodpovídají za včasné oznámení vítězů kvalifikací pořadateli ČAH.

Více všeobecných informací pro školy i sportovce je v „Manuálu sportovních přeborů vysokých škol 2021“ a v „Manuálu pro uspořádání Českých akademických her“ (www.caus.cz).

Akreditace sportovců

Sportovci a trenéři, kteří přijedou na ČAH, budou akreditováni v den dané soutěže přímo na sportovištích. Sportovci i hosté, kteří budou přihlášeni na ubytování den před zahájením soutěže, se po příjezdu do Olomouce akreditují na hlavním akreditačním středisku her ve Sportovní hale UP, U Sportovní haly 2, Olomouc v úředních hodinách.

K akreditaci si připravte:

  1. U kolektivních sportů – soupisku družstva (jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP) opatřenou razítkem vysílající školy
  2. U individuálních sportů – jméno, příjmení, rok narození, bydliště, číslo OP, doklad o studiu (ISIC kartu)

Při akreditaci obdrží účastníci akreditační kartu, která je opravňuje k ubytování na vysokoškolských kolejích a účasti v soutěžích.

Stravování

Sportovní hala Univerzity Palackého, U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc

Doba pro vydávání snídaní je 7:00 – 9:00 hod. V případě potřeby – přesun na sportoviště mimo kampus můžeme zajistit výdej snídaní od 6:30 hod.

Ubytování

Vysokoškolská kolej Evžena Rošického – U Sportovní haly 4, 779 00 Olomouc

Ubytovaní účastníci ČAH jsou povinni dodržovat kolejní, provozní a ubytovací řád.

Doprava

Jízdné hradí vysílající školy.
Vyhledávání v mapách: Mapy.cz nebo Google Maps (mapa sportovišť ČAH 2021)
Vyhledávání dopravního spojení po republice: IDOS.cz
Vyhledávání dopravního spojení v Olomouci: Dopravní podnik města Olomouce